علوم و فنون جامع کنکور رشته‌های انسانی و علوم و معارف اسلامی

این پکیج دوره کامل آموزش علوم و فنون جامع رشته انسانی و علوم و معارف اسلامی (دهم، یازدهم و دوازدهم) می‌باشد که توسط دکتر ابوذر احمدی تدریس شده است. در این پکیج تمام مباحث علوم و فنون کنکور؛ یعنی عروض و قافیه، آرایه‌های ادبی، تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی و قرابت معنایی به همراه حل تست به طور کامل تدریس شده است. نوع آموزش به صورتی است که شما هم بتوانید در آزمون های تشریحی پایان ترم و هم کنکور بهترین عملکرد را داشته باشید. این دوره تدریس هر سه سال دهم و یازدهم و دوازدهم و حل و تحلیل سوالات کنکور داخل و خارج کشور از سال 1398 تا امروز می‌باشد. همچنین در پایان پکیج چندین دوره کنکور شبیه ساز طراحی و به طور کامل حل و تحلیل شده است. بدیهی است در این پکیج تمام قلق‌های تست زنی از جمله عروض سماعی و موارد دیگر به طور کامل آموزش داده شده است. با وارد کردن کد تخفیف B8866 پکیج را با 50 درصد تخفیف تهیه کنید.

1,000,000تومان
علوم و فنون جامع کنکور رشته‌های انسانی و علوم و معارف اسلامی

جلسات پکیج:

1
پارت 1: فصل اول جزوه عروض و قافیه (مقدمه و کلیلات)
00:55:00
2
پارت 2: فصل دوم جزوه عروض و قافیه (انواع واج و هجا)
01:35:00
3
پارت 3: فصل سوم جزوه عروض و قافیه (درست خواندن شعر)
01:25:00
4
پارت 4: فصل چهارم جزوه عروض و قافیه (درست نوشتن یا خط عروضی)
00:48:00
5
پارت 5: تست مبحث خط عروضی
00:16:00
6
پارت 6: فصل پنجم جزوه عروض و قافیه (تقطیع هجایی)
01:21:00
7
پارت 7: قافیه
01:12:00
8
پارت 8: تست مبحث قافیه
00:45:00
9
پارت 9: فصل هفتم جزوه عروض و قافیه (تقسیم به ارکان عروضی)
01:24:00
10
پارت 10: بخش اول فصل هشتم؛ اوزان همسان تک‌لختی و دولختی (دُوری)
01:44:00
11
پارت 11: بخش دوم فصل هشتم (اوزان ناهمسان)
01:23:00
12
پارت 12: بخش اول فصل نهم جزوه عروض و قافیه (اختیارات شاعری زبانی، حذف همزه)
01:02:00
13
پارت 13: بخش دوم فصل نهم جزوه عروض و قافیه (اختیارات شاعری زبانی، تغییر کمیت مصوت‌ها، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه)
00:58:00
14
پارت 14: بخش سوم فصل نهم جزوه عروض و قافیه (اختیارات شاعری زبانی، تغییر کمیت مصوت‌ها، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند و تست اختیارات زبانی)
01:23:00
15
پارت 15: بخش چهارم فصل نهم جزوه عروض و قافیه (اختیارات شاعری وزنی)
01:27:00
16
پارت 16: بخش پنجم فصل نهم جزوه عروض و قافیه (نکات تکمیلی اختیارات شاعری)
00:34:00
17
پارت 17: بخش ششم فصل نهم جزوه عروض و قافیه (تست ترکیبی اختیارات شاعری)
00:46:00
18
پارت 18: فصل دهم جزوه عروض و قافیه (نامگذاری اوزان)
00:48:00
19
پارت 19: بخش اول فصل یازده جزوه عروض و قافیه (روش شعر خوانی)
01:04:00
20
پارت 20: بخش دوم فصل یازده جزوه عروض و قافیه (روش شعر خوانی)
01:21:00
21
پارت 21: تحلیل و بررسی کامل سوالات عروض و قافیه کنکورهای داخل و خارج کشور سال 1400
00:52:00
22
پارت 22: تحلیل و بررسی کامل سوالات عروض و قافیه کنکورهای داخل و خارج کشور سال 1399
00:37:00
23
پارت 23: تحلیل و بررسی کامل سوالات عروض و قافیه کنکورهای داخل و خارج کشور سال 1398
00:32:00
24
پارت 24: تحلیل و بررسی کامل سوالات عروض و قافیه آزمون‌های شبیه ساز جزوه (شماره یک و دو)
00:45:00
25
پارت 25: تحلیل و بررسی کامل سوالات عروض و قافیه آزمون‌های شبیه ساز جزوه (شماره سه و چهار)
00:42:00
26
پارت 26: تحلیل و بررسی کامل سوالات عروض و قافیه آزمون‌های شبیه ساز جزوه (شماره پنج و شش)
00:45:00
27
پارت 27: کلیات آرایه‌های ادبی
00:38:00
28
پارت 28: تشبیه و انواع آن
01:29:00
29
پارت 29: استعاره و انواع آن
01:03:00
30
پارت 30: مجاز و انواع آن
01:04:00
31
پارت 31: کنایه و نماد
00:32:00
32
پارت 32: واج‌آؤایی و واژه‌آرایی (تکرار)
00:29:00
33
پارت 33: سجع و موازنه و ترصیع
00:44:00
34
پارت 34: جناس و انواع آن
00:42:00
35
پارت 35: حس‌آمیزی
00:37:00
36
پارت 36: پارادوکس و تضاد
00:59:00
37
پارت 37: حُسن تعلیل
01:02:00
38
پارت 38: اسلوب معادله
00:57:00
39
پارت 39: ایهام و ایهام تناسب
00:50:00
40
پارت 40: تست ایهام و ایهام تناسب
00:36:00
41
اغراق (مبالغه، غُلُو)
00:23:00
42
تلمیح و تضمین
00:33:00
43
لف و نشر
00:17:00
44
مراعات نظیر (تناسب)، مَثَل، تخلّص
00:17:00
45
تست‌های جمع‌بندی و ترکیبی بخش اول
00:49:00
46
تست‌های جمع‌بندی و ترکیبی بخش دوم
00:49:00
47
تست‌های جمع‌بندی و ترکیبی بخش سوم
01:10:00
48
تحلیل سوالات آرایه‌ای ادبی کنکورهای 1400
01:01:00
49
تحلیل سوالات آرایه‌ای ادبی کنکورهای 1399
00:57:00
50
تحلیل سوالات آرایه‌ای ادبی کنکورهای 1398
00:40:00
51
درسنامه قرابت معنایی
01:44:00
52
تحلیل سوالات قرابت معنایی کنکورهای علوم و فنون
01:18:00
53
تحلیل سوالات قرابت معنایی کنکورهای ریاضی و تجربی و انسانی 1400
01:02:00
54
تحلیل سوالات قرابت معنایی کنکورهای ریاضی و تجربی و انسانی 1399
01:05:00
55
تحلیل سوالات قرابت معنایی کنکورهای ریاضی و تجربی و انسانی 1398
00:52:00
56
تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی پارت 1: کلیات و مقدمه تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی
01:00:00
57
تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی پارت 2: درسنامه درس چهارم علوم و فنون سال دهم
00:57:00
58
تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی پارت 3: پرسش‌های درس چهارم علوم و فنون سال دهم
00:28:00
59
تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی پارت 4: تست‌های درس چهارم علوم و فنون سال دهم
00:29:00
60
تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی پارت 5: درسنامه درس هفتم علوم و فنون سال دهم
00:54:00
61
تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی پارت 6: پرسش‌های درس هفتم علوم و فنون سال دهم
00:21:00
62
تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی پارت 7: تست‌های درس هفتم علوم و فنون سال دهم
00:20:00
63
تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی پارت 8: درسنامه درس دهم علوم و فنون سال دهم
00:38:00
64
تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی پارت 9: پرسش‌های درس دهم علوم و فنون سال دهم
00:23:00
65
تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی پارت 10: تست‌های درس هفتم علوم و فنون سال دهم
00:14:00
66
تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی پارت 11: درسنامه درس یکم علوم و فنون سال یازدهم
01:05:00
67
تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی پارت 12: پرسش‌های درس یکم علوم و فنون سال یازدهم
00:23:00
68
تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی پارت 13: تست‌های درس یکم علوم و فنون سال یازدهم
00:20:00
69
پارت 14 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: درسنامه درس چهارم علوم و فنون سال یازدهم
00:50:00
70
پارت 15 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: پرسش‌های درس چهارم علوم و فنون سال یازدهم
00:20:00
71
پارت 16 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: تست‌های درس چهارم علوم و فنون سال یازدهم
00:23:00
72
پارت 17 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: درسنامه درس هفتم علوم و فنون سال یازدهم
00:38:00
73
پارت 18 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: پرسش‌ها و سوالات تستی درس هفتم علوم و فنون سال یازدهم
00:27:00
74
پارت 19 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: درسنامه درس دهم علوم و فنون سال یازدهم
00:58:00
75
پارت 20 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: پرسش‌ها و سوالات تستی درس دهم علوم و فنون سال یازدهم
00:51:00
76
پارت 21 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: درسنامه درس یکم علوم و فنون سال دوازدهم
01:12:00
77
پارت 22 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: پرسش‌ها و سوالات تستی درس یکم علوم و فنون سال دوازدهم
00:45:00
78
پارت 23 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: درسنامه درس چهارم علوم و فنون سال دوازدهم
00:47:00
79
پارت 24 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: پرسش‌ها و سوالات تستی درس چهارم علوم و فنون سال دوازدهم
00:28:00
80
پارت 25 تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی: درسنامه درس هفتم علوم و فنون سال دوازدهم
00:52:00
81
پارت 26 تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی: ادامه درسنامه درس هفتم علوم و فنون سال دوازدهم
00:35:00
82
پارت 27 تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی: پرسش‌های درس هفتم علوم و فنون سال دوازدهم
00:49:00
83
پارت 28 تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی: تست‌های درسنامه درس هفتم علوم و فنون سال دوازدهم
00:36:00
84
پارت 29 تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی: درسنامه درس دهم علوم و فنون سال دوازدهم
00:41:00
85
پارت 30 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: پرسش‌ها و سوالات تستی درس دهم علوم و فنون سال دوازدهم
00:36:00
86
پارت 31 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: فصل سوم؛ بخش اول تحلیل و سبک شناسی
00:55:00
87
پارت 32 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: فصل سوم؛ بخش دوم تحلیل و سبک شناسی
00:54:00
88
پارت 33 تاریخ ادبیات و سبک شناسی: فصل سوم؛ تست تحلیل و سبک شناسی
01:05:00
89
پارت 34 تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی: تحلیل سوالات تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی کنکورهای داخل و خارج کشور 1400
00:51:00
90
پارت 35 تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی: تحلیل سوالات تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی کنکورهای داخل و خارج کشور 1399
00:28:00
91
پارت 36 تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی: تحلیل سوالات تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی کنکورهای داخل و خارج کشور 1398
00:18:00
92
تحلیل سوالات عروض و قافیه کنکور دی 1401
00:38:00
93
تحلیل سوالات عروض و قافیه کنکورهای داخل و خارج کشور تیر 1401
00:52:00
94
تحلیل سوالات آرایه‌های ادبی علوم و فنون کنکورهای 1401
01:12:00
95
تحلیل سوالات قرابت معنایی علوم و فنون کنکورهای 1401
00:38:00
96
تحلیل سوالات تاریخ ادبیات و سبک شناسی کنکورهای 1401
00:40:00

دیدگاه و پرسش

هنوز دیدگاهی ثبت نشده
زمان پکیج
78:54:00
تعداد جلسات
96
نوع پکیج
فروشی
دکتر ابوذر احمدی

دکتر ابوذر احمدی

مدرس ادبیات اختصاصی و عمومی کنکور
پایه:یازدهم, دوازدهم
رشته:علوم انسانی, علوم و معارف اسلامی
سال تولید:1402
وضعیت دوره:در حال افزودن

تاکنون اشعاری مانند «نابرده رنج، گنج میسّر نمی‌شود» یا «به رنج اندر است ای خردمند، گنج» را شنیده‌اید. ناگفته پیداست که رسیدن به قله‌های موفقیت بدون تلاش و پشتکار امکان‌پذیر نیست. ما اینجاییم تا شما را راحت‌تر به خواسته‌هایتان برسانیم.

تمامی حقوق برای آموزشگاه مجازی احمدی محفوظ است.